Rok 2015/2016 przeżyjemy pod hasłem „Nowe życie w Chrystusie”. Jest to centralny etap czteroletniego Programu duszpasterskiego, gdyż przez dwa poprzednie lata zmierzaliśmy do tego momentu, jakim jest 1050. rocznica Chrztu Polski.

Nowe Życie w Jezusie Chrystusie

Program duszpasterski na rok 2015/2016

Słowo wstępne

Kościół katolicki w Polsce kroczy drogą duchowości chrzcielnej. Przed dwoma laty rozpoczęliśmy realizację czteroletniego Programu duszpasterskiego (2013-2017), którego hasłem są słowa „Przez Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świadectwa”. Rozważając tematykę chrzcielną i poważniej czerpiąc siły z łaski chrztu, zbliżamy się do 1050. rocznicy Chrztu Polski, kształtując w sobie autentyczną duchowość chrzcielną. Pragniemy, by wspomnienie historycznego wydarzenia o fundamentalnym znaczeniu dla chrześcijaństwa i państwowości na naszej ziemi, jakim było przyjęcie chrztu przez naszych pierwszych władców, przyczyniło się do odnowienia i umocnienia naszej wiary.

Rok 2016 będzie dla nas szczególnym czasem łaski, gdyż w jego trakcie dziękować będziemy Bogu za dar wiary otrzymany przez naszych przodków. Ten rok przyniesie nam także Światowe Dni Młodzieży w Krakowie, podczas których, wraz z tysiącami młodych ludzi z całego świata, do Polski przybędzie Ojciec Święty Franciszek. Będzie to także czas Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia.

1.Droga duchowość chrzcielnej

Przypomnijmy, że wypracowana przez Komisję Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski wieloletnia wizja programu prowadzi nas przez doświadczenie wiary, nawrócenia oraz chrztu ku postawie apostolstwa. Jest to sprawdzona droga, którą kroczy wiele ruchów odnowy Kościoła. Ich celem staje się doprowadzenie – ochrzczonego w dzieciństwie – chrześcijanina do odnowienia przymierza chrzcielnego, czyli do odkrycia godności i zadań, które wypływają z faktu chrztu.

Program duszpasterski wyznacza cztery podstawowe cele, jakie staramy się wspólnie osiągnąć:

  • ewangelizacyjny – pogłębienie osobistej więzi z Chrystusem poprzez poznanie, pełniejsze pokochanie i wierniejsze naśladowanie,
  • inicjacyjny – uświadomienie i podjęcie łaski sakramentów inicjacji, przede wszystkim chrztu świętego,
  • formacyjny – kształtowanie postaw duchowych i moralnych zgodnych z wyznawaną wiarą; zaangażowanie w życie Kościoła, świadectwo życia chrześcijańskiego,
  • społeczny – pełniejsze uświadomienie i podjęcie odpowiedzialności za kształtowanie w duchu wiary życia rodzinnego, społecznego i zawodowego.

Działania pastoralne Kościoła w Polsce skupiają się wokół następujących tematów:

  • 2013/2014 – „Wierzę w Syna Bożego”
  • 2014/2015 – „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”
  • 2015/2016 – „Nowe życie w Chrystusie”
  • 2016/2017 – „Idźcie i głoście”

Każdy rok pracy duszpasterskiej jest złączony ze znakiem obecnym w liturgii chrztu. Są nimi: świeca (2013/2014), krzyż (2014/2015), woda i biała szata (2015/2016) oraz olej (2016/2017). Te znaki powinny pomóc nam, ochrzczonym, w odnowieniu łaski tego sakramentu i w odkrywaniu misji, jaką od Boga otrzymaliśmy. Program duszpasterski powinien być realizowany na poziomach: ogólnopolskim, diecezjalnym, parafialnym i rodzinnym.

Mamy za sobą dwa lata realizacji Programu. Warto w gremiach diecezjalnych i parafialnych dokonać oceny tego, co udało się osiągnąć. Potrzebna jest nam taka refleksja, aby móc wyciągać wnioski z dokonanych działań i jeszcze skuteczniej realizować misję budowania królestwa Bożego tu i teraz.

W dwóch latach realizacji Programu w wielu diecezjach podjęliśmy parafialne rekolekcje ewangelizacyjne. Z wielu miejsc Polski docierają informacje o błogosławionych owocach kerygmatu. Idźmy dalej drogą kerygmatycznego odnawiania naszych diecezji i parafii. Otaczajmy szczególną troską duszpasterską rodziców i chrzestnych przynoszących do chrztu dzieci. Przez dostosowaną do sytuacji ich życia katechezę pomagajmy im budować żywą relację z Bogiem. Dokładajmy też dalszych starań, by ożywiać biblijnie nasze duszpasterstwo. Podejmujmy wysiłek dążenia do żywej wiary, otwierajmy nasze serca i umysły na łaskę nawrócenia, by żyć w radości i nadziei.

Trzeci tom czteroletniego cyklu, jaki oddajemy do rąk ludzi Kościoła w Polsce, winien być potraktowany jak swego rodzaju podstawa programowa, służąca przygotowaniu programu duszpasterskiego dla konkretnej diecezji. Główną rolę w realizacji Programu odgrywa biskup diecezjalny, którego wspierają Diecezjalna Rada Duszpasterska oraz Wydział Duszpasterski kurii, który jest odpowiedzialny za dostawanie wizji ogólnopolskiej do realiów duszpasterskich Kościoła lokalnego. Warto iść w naszych działaniach jeszcze dalej: na podstawie programu duszpasterskiego diecezji każda parafia winna przygotować plan pastoralny dla swojej wspólnoty.

2.Program na rok 2015/2016

Trzeci rok (2015/2016) realizacji czteroletniego Programu duszpasterskiego przeżyjemy pod hasłem „Nowe życie w Chrystusie”. Jest to centralny etap Programu, gdyż przez dwa poprzednie lata zmierzaliśmy do tego momentu, jakim jest 1050. rocznica Chrztu Polski. Wspominając początki wiary na polskiej ziemi, chcemy dziękować Bogu za łaskę chrztu świętego oraz pozostałych sakramentów inicjacji chrześcijańskiej, a także za ludzi, którzy podzielili się z nami doświadczeniem żywej więzi z Bogiem, przekazując nam wiarę. Dzięki ich świadectwu żyjemy Ewangelią Jezusa Chrystusa i ufamy, że uda nam się przekazać wiarę pokoleniom, które idą po nas. W tym duchu pragniemy przeżywać ten szczególny rok, odkrywając znaczenia chrztu we wspólnocie Kościoła. Mamy jeszcze wiele do zrobienia, by w odpowiedni sposób przygotować do tego sakramentu dorosłych, by go godnie i pięknie celebrować oraz mądrze towarzyszyć na drodze wiary tym, którzy go przyjęli. Potrzebne jest nam zachwycenie się nowym życiem, jakie przynosi nam Chrystus, by dostrzec godność dzieci Bożych, którą otrzymaliśmy na chrzcie świętym. Prawda, że wszyscy ochrzczeni są równi w tej godności, zobowiązuje nas do szacunku wobec naszych sióstr i braci oraz do podmiotowego traktowania każdego z nich. Wielkim wyzwaniem dla nas jest udział w potrójnej misji Jezusa Chrystusa: prorockiej, kapłańskiej i królewskiej. Szczera realizacja misji, która została nam dana i zadana, prowadzi nas drogą duchowości chrzcielnej, w której wyrażamy Bogu wdzięczność za dar zbawienia, wierność w chodzeniu Jego drogami oraz gotowość zaangażowania się w apostolstwo. Wdzięczni jesteśmy Bogu za pragnienie wiary, jakie wzbudza On w ludziach dorosłych, którzy w dzieciństwie nie zostali ochrzczeni. Trzeba z troską powiedzieć, że tylko kilkanaście diecezji posiada obecnie wyspecjalizowane ośrodki katechumenalne, które przygotowują dorosłych do chrztu. Zatroszczmy się o to, by we wszystkich Kościołach lokalnych zaproponować katechumenom odpowiednią drogę wtajemniczenia chrześcijańskiego dorosłych.

Jubileusz Chrztu Polski świętować będziemy na poziomie ogólnopolskim, diecezjalnym i parafialnym. Szczegółowe kalendarium tych wydarzeń zamieściliśmy w niniejszej publikacji. Pragnę zasygnalizować, że centralne wydarzenia odbędą się w dniach 14, 15 i 16 kwietnia 2016 roku w Gnieźnie i Poznaniu z udziałem Konferencji Episkopatu Polski oraz władz państwowych. Bardzo ważnym momentem będzie świętowanie Jubileuszu we wspólnotach parafialnych. Będzie to miało miejsce w Triduum Paschalnym, w Wigilię Paschalną, kiedy to wraz całym Kościołem odnawiamy przymierze chrzcielne. Koniecznym uzupełnieniem Jubileuszu będzie także narodowa pielgrzymka do Rzymu, do grobów Apostołów, zaplanowana na październik 2016 roku.

Począwszy od grudnia 2015 roku, Komisja Duszpasterstwa KEP przygotowała „Jubileuszową Drogę Chrzcielną”, materiały duszpasterskie na pierwsze niedziele miesiąca oraz celebracje związane ze znakami chrzcielnymi. Każda parafia otrzyma te materiały. Pragniemy, by szczególnym znakiem modlitewnej łączności wszystkich wspólnot parafialnych była jubileuszowa świeca, która będzie przypominać światło wiary, jakie nasi przodkowie przyjęli, a którym dzisiaj żyjemy, pragnąc je przekazać przyszłym pokoleniom. Biskupi diecezjalni otrzymają świece dla katedr podczas swoich jesiennych rekolekcji na Jasnej Górze, a parafie podczas I nieszporów Adwentu w kościołach katedralnych. Towarzyszyć nam będzie także modlitwa jubileuszowa, którą będziemy odmawiać w parafiach i rodzinach.

3.Kontekst roku duszpasterskiego 2015/2016

Zrządzeniem Bożej Opatrzności 1050. rocznica Chrztu Polski zbiega się ze Światowymi Dniami Młodzieży, jakie będziemy przeżywać w Krakowie z udziałem Ojca Świętego Franciszka oraz rzeszy młodych ludzi z całego świata. Przygotowując przed laty całościową wizję obecnego Programu duszpasterskiego, nie przewidywaliśmy, że Pan Bóg potwierdzi jego aktualność takimi znakami.

Pierwszym doświadczeniem Bożego Miłosierdzia był dla każdego z nas chrzest. Światowe Dni Młodzieży przeżyjemy pod hasłem „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7). Będziemy dziękować Bogu także za świętych, którymi On posłużył się, by przybliżyć światu w XX wieku tajemnicę swego Miłosierdzia: za św. Faustynę i św. Jana Pawła II. Są oni pięknym kwiatem wiary Kościoła w naszej Ojczyźnie. Wykorzystajmy duszpasterską szansę, jaką jest przygotowanie do tych wydarzeń, zwłaszcza dni w diecezjach. Niech one zaowocują odnowieniem i ożywieniem duszpasterstw młodzieży w naszych parafiach i diecezjach.

Decyzją papieża Franciszka nowy rok duszpasterski będzie czasem Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia. Ojciec Święty pragnie, by Rok Święty przeżywany był nie tylko w Rzymie, ale we wszystkich Kościołach lokalnych. Wymownym znakiem będzie otwarcie drzwi miłosierdzia we wszystkich katedrach na świecie i w kościołach wyznaczonych przez biskupów. Każdy Kościół lokalny będzie bezpośrednio zaangażowany w przeżywanie tego Roku Świętego, jako szczególnego momentu łaski i odnowy duchowej.

Jubileusz będzie świętowany w Rzymie, jak i w Kościołach lokalnych, jako znak widzialny komunii całego Kościoła. W bulli ogłaszającej Jubileusz Miłosierdzia Franciszek napisał: „Kościół ma misję głoszenia miłosierdzia Boga, bijącego serca Ewangelii, aby w ten sposób dotknąć serce i umysł każdego człowieka. Oblubienica Chrystusa czyni swoim zachowanie Syna Bożego, który wszystkim wychodzi naprzeciw, nie pomijając nikogo. W naszym czasie, w którym Kościół jest zaangażowany w nową ewangelizację, temat miłosierdzia wymaga, by go ponownie przedstawić z nowym entuzjazmem i z odnowioną działalnością duszpasterską. Jest to kluczowe dla Kościoła oraz dla wiarygodności jego głoszenia, aby żył on i świadczył w pierwszej osobie o miłosierdziu. Język Kościoła i jego gesty powinny przekazywać miłosierdzie tak, aby wejść w głębię serca ludzi i sprowokować ich do odnalezienia drogi powrotu do Ojca” (Misericordiae vultus).

Przed nami ważny czas, który Bóg składa w nasze ręce. Zróbmy wszystko, co możliwe, by nie ograniczyć się tylko do zrealizowania zaplanowanych akcji duszpasterskich, lecz by wejść głęboko w istotę tego, co dane nam będzie świętować. Pan Bóg przygotował dla nas wielkie rzeczy. Bądźmy gotowi je przyjąć i nimi żyć. „Rok Święty Nadzwyczajny jest zatem po to, aby w codzienności żyć miłosierdziem, które od zawsze Ojciec rozciąga nad nami. W tym Jubileuszu dajmy się Bogu zaskoczyć. On nigdy nie przestaje otwierać drzwi swojego serca, by powtarzać, że nas kocha i że chce dzielić z nami swoje życie” (Misericordiae vultus).

Trud realizacji Programu duszpasterskiego zawierzam wstawiennictwu Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła i Królowej Polski. Niech Ta, którą czcimy jako Matkę Miłosierdzia, wyprasza nam taką moc Ducha Bożego, abyśmy odkrywając łaskę chrztu świętego, sami wzrastali w głębokiej przyjaźni z Chrystusem, a wychodząc na peryferie, przyprowadzali do źródeł Miłosierdzia tych, którzy Go najbardziej potrzebują.

Abp Stanisław Gądecki

Z Serwisu Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich

Źródło: www.odnowa.org