SYMPOZJUM O UWIELBIENIU
Zaproszenie kierowane szczególnie do liderów uwielbienia.

🔥 Trwa PRZEŁOMOWY czas dla środowiska uwielbienia w Polsce. Uwielbienie w środowiskach charyzmatycznych  jest od dawna obecną i często praktykowaną formą modlitwy i spotkania z Bogiem. Jest ona żywo obecna w Kościele Katolickim i poszukiwana przez wiernych. W wielu kościołach i miejscach w naszym kraju modlitwa ta jest praktykowana *jako przejaw oddolnej inicjatywy świeckich, którzy pragną wielbić Boga w kulturze dziękczynienia i oddawania mu chwały.* Jednocześnie zauważamy sytuację pewnej niespójności, ponieważ brak jest współczesnej literatury, dokumentów czy rzetelnych opracowań na temat pozaliturgicznej modlitwy uwielbienia w Kościele Katolickim, co może rodzić zagubienie i potrzebę doprecyzowania w wielu środowiskach, wspólnotach czy parafiach, czym ta modlitwa jest i jak w jej ramach się poruszać. Dlatego wydaje się, że znaleźliśmy idealny moment na *zainicjowanie dialogu na ten temat, który wyrazi się 15 maja 2024 roku, podczas sympozjum naukowego w Warszawie pod nazwą „Uwielbienie pozaliturgiczne w Kościele Katolickim”.

Wierzymy, że sympozjum otworzy oficjalną i dostępną dla wszystkich rozmowę na temat tej pozaliturgicznej formy modlitwy. Podczas konferencji pragniemy wskazać na biblijne i historyczne podstawy modlitwy uwielbienia, odwołując się do źródła jakim jest Słowo Boże, które pozwala zorientować się, że modlitwa uwielbienia jest obecna we wspólnocie Kościoła od czasów pierwszych chrześcijan. Taki rys i podstawa stanowią doskonały punkt do zestawienia tego ze współczesnymi doświadczeniami, sprawdzonymi, dobrymi praktykami, a także możliwymi zagrożeniami, które pojawiać się mogą w naturalny sposób. Dzięki temu może rozpocząć się dyskusja zmierzająca do uporządkowanego rozważania i analizy na temat uwielbienia, z owoców której skorzystamy wszyscy.

Sympozjum organizujemy wspólnie z Zespołem KEP ds. Nowej Ewangelizacji oraz Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i w tym samym zespole pragniemy zaprosić Cię do włączenia się w to spotkanie, aby Twoja obecność dała wyraźny sygnał, że ten temat nie jest Ci obojętny, a nawet więcej — że wymaga teologicznego i naukowego dialogu, by rozwiać często napotykane obawy i wątpliwości i uwiarygodnić modlitwę uwielbienia jako narzędzia, które umacnia i zacieśnia relację z Bogiem Ojcem, a w konsekwencji staje się stylem życia. Pełnym wdzięczności, radości i pokoju.

⏬⏬⏬

Uczestnictwo w konferencji ma charakter odpłatny (170 lub 190 zł), co wynika z kosztów organizacyjnych, troski o zaplecze gastronomiczne, o które chcemy szczególnie zadbać, a także z celu, który przyświecał nam od samego początku. Pragniemy, aby wszystkie wystąpienia wygłoszone podczas konferencji zostały zebrane w KSIĄŻCE. Nowopowstała publikacja ma być powszechnie dostępna jako narzędzie dla osób zaangażowanych i służących w Kościele —  w grupach parafialnych, wspólnotach, zespołach uwielbienia etc. Wierzymy, że książka stanie się podporą i wykładnią dla tych osób i miejsc, które mają pragnienie głębszego zrozumienia i włączenia się w modlitwę uwielbienia, która jak obserwujemy rozlewa się coraz szerzej po całej Polsce.

Dołącz do nas na sympozjum.zapisani.pl 📩

Zapisy, informacje o książce, program Sympozjum:
https://sympozjum.zapisani.pl/formularz